Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Toán - Anh - Tin

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

Chuyên môn

Năm vào ngành GD

1

Huỳnh Văn Kiểm

1979

Tổ trưởng

Ths. Toán. SP

01/1/2001

2

Nguyễn Văn Khương

1966

Giáo viên

Toán. SP

09/1990

3

Nguyễn Bích

1977

Giáo viên

Toán. SP

02/10/2001

4

Nguyễn Thị Sương

1990

Giáo viên

Toán. SP

26/07/2013

5

Trần Thị Trâm

1994

Giáo viên

Toán.SP

 

6

Lê Văn Tín

1980

Tổ phó

Ths. Tin học. Sp

02/12/2003

7

Võ Thị Thu Hà

1982

Giáo viên

Tin học. Sp

01/10/2006

8

Lê Văn Đạt

 1971

Tổ phó

TD- SP

01/09/1998

9

Lê Văn Thảo

 1974 Giáo viên TD- SP  01/09/2002

10

Nguyễn Thành Danh

1979 Giáo viên GDQP AN  
Lên đầu trang