Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Thời khóa biểu 2016

Thời khóa biểu

THỨ

TIẾT

10A1

10A2

10A3

10A4

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

HAI

1

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

2

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

3

A

H

V

SINH

T

H

A

A

L

S

SINH

A

Đ

Đ

CN

4

A

TIN

V

H

T

L

A

A

S

T

T

A

V

SINH

CD

5

H

TIN

SINH

L

L

A

H

S

A

T

T

SINH

V

S

SINH

BA

1

S

A

A

L

SINH

CD

T

TIN

SINH

H

V

T

A

T

V

2

T

A

TIN

V

Đ

A

T

V

T

CD

V

T

A

T

V

3

T

CN

TIN

V

CN

A

SINH

V

T

Đ

A

L

H

A

T

4

TIN

T

T

CN

A

V

CD

SINH

CN

V

A

V

T

A

T

5

TIN

T

T

A

A

V

CN

SINH

Đ

V

H

V

T

H

Đ

1

V

SINH

H

S

TIN

T

A

A

V

L

CD

H

SINH

Đ

A

2

V

SINH

CN

CD

T

T

A

A

V

T

H

T

V

L

A

3

CN

H

S

A

T

CN

SINH

H

A

T

L

T

V

TIN

S

4

A

V

A

T

V

SINH

CN

T

H

A

A

SINH

TIN

V

L

5

A

V

A

T

V

TIN

H

T

CD

A

A

SINH

CN

V

H

NĂM

1

T

CN

V

A

A

H

T

V

T

CN

TIN

Đ

H

T

SINH

2

T

L

V

A

A

SINH

T

V

T

SINH

Đ

A

T

T

H

3

H

S

A

V

CN

SINH

L

T

A

V

SINH

A

T

SINH

T

4

CN

T

S

V

H

A

SINH

CN

A

V

L

TIN

A

H

T

5

S

T

L

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1

CD

A

CN

T

SINH

V

Đ

L

V

H

V

CN

CD

V

Đ

2

L

CD

Đ

T

SINH

V

L

Đ

V

SINH

V

CD

SINH

V

TIN

3

Đ

L

T

TIN

V

S

V

CD

SINH

A

Đ

V

SINH

CN

A

4

SINH

S

T

TIN

V

Đ

V

CN

SINH

A

SINH

V

L

CD

A

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

1

V

Đ

SINH

H

L

CN

S

T

TIN

L

S

H

L

SINH

V

2

V

A

L

Đ

S

L

TIN

SINH

H

SINH

CN

S

Đ

L

V

3

L

V

CD

SINH

CD

T

V

H

L

CN

T

Đ

A

A

L

4

SINH

V

H

S

H

T

V

L

CN

TIN

T

L

S

A

SINH

5

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

{{Lang.related_posts}}

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang