Get Adobe Flash player

Những vấn đề cơ bản về tham nhũng

     Hiện nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, tệ nạn tham nhũng ngày càng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp, khó lường cả về hình thức, tính chất và quy mô. Đặc biệt, ở các nước đang phát triển, tham nhũng trở thành lực cản lớn đối với mục tiêu chống đói nghèo, lạc hậu. Mặc dù công cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã có những tiến bộ nhất định nhưng tệ nạn này vẫn là một nguy cơ mang tính toàn cầu, đe dọa sự phát triển của nhiều quốc gia và là mối quan tâm lớn của các nước, trong đó có Việt Nam. Trong phạm vi bài viết này sẽ cho chúng ta biết thế nào là tham nhũng, nguyên nhân và tác hại của tham nhũng; quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng, chống tham nhũng.

I. Những vấn đề cơ bản về tham nhũng

1. Khái niệm tham nhũng, các  hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật

a. Khái niệm tham nhũng

Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi

b. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật hiện nay

- Tham ô tài sản

- Nhận hối lộ

- Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản

- Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ

- Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi

- Giả mạo trong công tác vì vụ lợi

- Đưa hối lộ

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước

- Nhũng nhiễu vì vụ lợi

- Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật

2. Nguyên nhân của tham nhũng ở Việt Nam

Có 4 nguyên nhân cơ bản sau:

- Cơ chế quản lý và hệ thống chính sách, pháp luật chưa hoàn thiện

- Phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức bị suy thoái

- Ảnh hưởng của tập quán văn hóa

- Công tác phòng, chống tham nhũng chưa hiệu quả

3. Tác hại của tham nhũng

a. Tác hại về chính trị

Tham nhũng gây ra mất ổn định về chính trị và an ninh xã hội, xói mòn các thể chế và các giá trị dân chủ, các giá trị đạo đức và công lý, gây tổn hại đến sự phát triển bền vững của chế độ

b. Tác hại về kinh tế

- Tham nhũng kinh tế gây ra tác hại, lãng phí rất lớn về tài sản của Nhà nước, của tập thể và của công dân

- Tham nhũng gây tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh, kìm hãm sự phát triển kinh tế quốc gia

c. Tác hại về xã hội

- Tham nhũng làm suy thoái về tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên

- Tham nhũng làm xói mòn các giá trị đạo đức xã hội

II. Quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

1. Quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân

- Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên, tổ chức Đảng, giao dục đảng viên

- Tiếp tục hoàn thiện công tác cán bộ phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng

- Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng

- Thực hiện tốt công tác truyền thông về phòng, chống tham nhũng

- Xây dựng, kiện toàn các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng

- Tăng cường sự giám sát của nhân dân và cơ quan dân cử

- Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tham nhũng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng

a. Về tham nhũng:

Hồ Chí Minh cho rằng: Lấy của công làm của tư, là gian lận tham lam, tham ô là trộm cướp.

b. Về phòng, chống tham nhũng:

- Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh phải kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục và cưỡng chế, trong đó, lấy giáo dục, tuyên truyền là nền tảng, cơ sở

- Việc xử lý nghiêm khắc hành vi tham ô, lãng phí phải đúng quy định của pháp luật, không được nể nang người có chức vụ, địa vị, với mục đích bảo vệ công lý, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, răn đe, làm gương cho những người đang hoặc có ý định tham ô

III. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Gồm 7 giải pháp cơ bản:

- Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước đối với quyết định, hành vi của mình khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích hợp pháp bị tác động trực tiếp

- Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

- Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

- Vấn đề minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức

(Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ)

- Chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

- Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán nhằm phòng ngừa tham nhũng

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Liên kết