Get Adobe Flash player

TRƯỜNG THPT AN LÃO THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” – Năm 2015

Thực hiện Công văn số 03-CV/BPGVHU, ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ phận giúp việc Huyện ủy An lão về việc báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, của Bôn Chính trị và Chỉ thị 08-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

I. VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW VÀ CHỈ THỊ 08-CT/HU.

1. Ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị:  

1.1. Văn bản của Cấp ủy chi bộ:

- Cấp ủy chi bộ đã xây dựng Kế hoạch số 16-KH/CB, ngày 04 tháng 04 năm 2015 của Chi bộ trường thực hiện Kế hoạch số 84-KH/HU, ngày 03/02/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão về việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động.

- Hướng dẫn số 01-HD/CB, ngày 10 tháng 04 năm 2015 của Cấp ủy chi bộ về việc hướng dẫn cán bộ, giáo viên, đảng viên, các đoàn thể, tổ CM việc thực hiện Đăng ký làm theo (Tùy theo chức năng, trách nhiệm, nhiệm vụ được giao để đăng ký).

1.2. Văn bản của Đoàn thanh niên:

Kế hoạch số 07-KH/ĐTN-TH, ngày 23 tháng 10 năm 2015; Kế hoạch số 08-KH/ĐTN-TH, ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Đoàn thanh niên về việc phát động học sinh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

1.3. Công đoàn:

Kế hoạch số 01/KH-CĐCS, ngày 23 tháng 8 năm 2015 của Công đoàn cơ sở về việc phát động Đoàn viên công đoàn trường học thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn liền với Cuộc vận động “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”,…

1.4. Văn bản của Ban giám hiệu:

Kế hoạch số 01/KH-THPT, ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Ban giám hiệu về việc thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các bộ môn: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân. Mỗi bộ môn đều xây dựng kế hoạch thực hiện vào đầu năm học.

2. Duy trì các hoạt động giao ban, kiểm tra, đôn đốc thực hiện:

- Quyết định số 01/QĐ-CB, ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Cấp ủy chi bộ về việc phân công 01 đồng chí trong Cấp ủy phụ trách chuyên về Cuộc vận động: Xây dựng Kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và báo cáo về Chi bộ.

- Chi bộ phân công 3 đồng chí trong Cấp ủy thực hiện: Mỗi tháng, 01 đồng chí báo cáo 01 chuyên đề.

 

3. Công tác sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng:

Chi bộ chú trọng công tác thi đua, khen thưởng cho những cá nhân, tập thể đạt thành tích trong các đợt phát động:

- Ban giám hiệu, Công đoàn: Một năm có tổng kết, biểu dương, khen thưởng 01 kỳ; vào dịp Hội nghị CBCC và Công đoàn vào đầu năm học.

- Đoàn thanh niên: Sơ kết, biểu dương, khen thưởng từng đợt: 20/11, 22/12, 26/3; tổng kết, khen thưởng vào dịp Đaih hội Đoàn thanh niên đầu năm học.

Tổng kinh phí khen thưởng: mỗi đợt là 1.050.000đ.

II. KT QU THC HIN:

1. Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

+ 100% cán bộ, giáo viên, đảng viên, tổ chuyên môn thực hiện Đăng ký  theo chuyên đề năm 2015 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”; thực hiện theo trách nhiệm, phần việc được phân công.

+ Đoàn thanh niên:

- Thực hiện chương trình phát thanh thanh niên thường xuyên vào giữa giờ về gương người tốt việc tốt; kể những mẩu chuyện về tấm gương của Bác theo chủ đề.

- Xây dựng từng chủ đề thực hiện:

. Phong trào “Nhật ký làm theo lời Bác”: Chia làm hai đợt thi đua: 20/11, 22/12: Tổng kết, khen thưởng (Kinh phí của chi bộ).

. Chương trình “Khi tôi tuổi 18”; Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sáng thứ hai (Giờ chào cờ: 01 tuần một câu chuyện): Thực hiện theo năm học, tổng kết, đánh giá, khen thưởng vào cuối năm (Kinh phí từ ngân sách của chính quyền)

+ Công đoàn phối hợp Ban giám hiệu:

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, tác phong Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch năm học của tổ chức, đoàn thể, hoạt động giáo dục học sinh gắn liền với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Phát huy tốt vai trò của các tập thể, cá nhân để thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, chất lượng giáo dục trong nhà trường, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy nhà trường phát triển bền vững:

- Thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, ngành Giáo dục.

- Tổ chức buổi nói chuyện, giáo dục truyền thống lịch sử, tấm gương Anh hùng của dân tộc nhân dịp Kỷ niệm 22/12.

- Đẩy mạnh lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy và các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn chọn ngành; Duy trì và phát huy của các tổ chức Câu lạc bộ vui học trong nhà trường.

- Thực hiện đăng ký thi đua năm học theo chức trách, nhiệm vụ được phân công của mỗi thành viên, bộ phận trong nhà trường. Tổng kết, đánh giá khen thưởng vào hai đợt: 20/11, Hội nghị CBCC và Công đoàn vào đầu năm học (Kinh phí của CĐCS và Quỹ khen thưởng từ ngân sách của chính quyền).

2. Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Xây dựng Quy định đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên, đảng viên trong cơ quan; Hàng năm có bổ sung cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

- Xây dựng Nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan theo năm học (Được thống nhất trong Hội đồng sư phạm).

- Xây dựng Nội quy, quy chế cho học sinh (Dựa trên Điều lệ trường phổ thông trung học).

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu của đơn vị:

Thực hiện theo phân cấp quản lý trách nhiệm đúng quy định:

Đối với chi bộ: Phân công công việc rõ ràng cho từng thành viên trong Cấp ủy thực hiện đúng chức trách; Trong đó người đứng đầu (Bí thư) là người chịu trách nhiệm gương mẫu thực hiện đúng những quy định chuẩn mực;

Trong Ban giám hiệu, Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm nêu gương thực hiện một cách nghiêm túc, được Hội đồng sư phạm đánh giá tốt.

4. Những chuyển biến tích cực, cụ thể về đưa học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể.

- Chi bộ: Tiếp tục xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

- Giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, đảng viên, đoàn viên, thanh niên trong nhà trường theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; với tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong từng lĩnh vực cụ thể.

- Qua học tập; cán bộ, giáo viên, đảng viên xác định rõ trách nhiệm, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, xung kích, nêu gương của cán bộ cốt cán trong công tác, lối sống, sinh hoạt hàng ngày. Nghiêm túc nêu cao tinh thần phê và tự phê bình, qua đó nâng cao ý thức, nhận thức, tu dưỡng đạo đức, trở thành thói quen, hành động của mỗi bản thân.

Qua học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cán bộ giáo viên, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của vấn đề, từ đó nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn phẩm chất của người giáo viên trong thời đại mới: Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của Ngành đề ra, mỗi thầy, cô giáo luôn có ý thức gương mẫu, giảng dạy với tinh thần trách nhiệm vì tương lai của các thế hệ học sinh; nhiều thầy, cô giáo vượt khó trong cuộc sống để tìm ra những phương pháp giảng hay hơn, tận tâm, tận lực vì học sinh thân yêu của mình, chăm lo cho các em đủ no, đủ mặc và đủ sách vở đến trường.

Việc đề cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên: Tất cả các cán bộ giáo viên trong trường đều có tác phong chuẩn mực, gương mẫu, sống giản dị, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; phát huy tinh thần dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Hội đồng sư phạm nhà trường với mục đích xây dựng một tập thể vững mạnh, đoàn kết, thống nhất ý chí để từng bước đưa chất lượng giảng dạy càng ngày càng cao hơn.

Hình thức việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thay đổi đa dạng phong phú: Đoàn trường tổ chức tốt hoạt động “Nhật ký làm theo lời Bác” trong các Chi đoàn cùng các công trình đăng ký hoàn thành; tạo ra sự thi đua, nỗ lực trong học sinh; việc làm này sẽ giúp các em có thêm một hành trang vào đời sự ý thức cao việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền luôn luôn được chú trọng và đạt hiệu quả qua nhiều  kênh khác nhau: Cán bộ, giáo viên, học sinh đều nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc vận động nên phong trào thi đua rộng khắp, sôi nổi và mang lại hiệu quả thiết thực.

Chi bộ thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tổ chức triển khai cuộc vận động; chấp hành nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện. Các cán bộ giáo viên, đảng viên trong Hội đồng sư phạm Nhà trường tích cực tham gia học tập, viết thu hoạch, tham gia góp ý, tự liên hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký rèn luyện, thực hiện đạo đức lối sống để hoàn thiện mình hơn.

Nhìn chung, mỗi một năm chất lượng học tập ngày càng được nâng cao hơn, ý thức học tập của học sinh cũng đã dần được thay đổi theo chiều hướng tích cực. Trong cán bộ giáo viên có những chuyển biến tốt về sự tu dưỡng đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm.

Kết quả năm 2015: Huyện ủy khen tặng tập thể chi bộ trường THPT An Lão có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nguyễn Thị Kim Thanh

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Liên kết