Get Adobe Flash player

Quyết định v/v kiện toàn Ban tổ chức, các tiểu ban chức năng Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập Trường THPT An Lão (1985-2015)

SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT AN LÃO

 

Số:     /QĐ-THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

An Lão, ngày 11 tháng 11 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH

V/V kiện toàn Ban tổ chức, các tiểu ban chức năng

Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập Trường THPT An Lão (1985-2015) 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT AN LÃO

 

-   Căn cứ Điều lệ Trường THPT do Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT;

- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác và tổ chức đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1:

1.1-  Nay kiện toàn Ban tổ chức Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập Trường THPT An Lão gồm những ông (bà) có tên sau:

1-  Ông:  Nguyễn Tấn Tỉnh                    - Hiệu trưởng                         Trưởng ban

2-  Bà:  Nguyễn Thị Kim Thanh              - Phó hiệu trưởng                  Phó trưởng ban

3-  Ông:  Trần Quốc Phương                  - Phó hiệu trưởng                 Phó trưởng ban

4-  Ông: Trương Thành Vũ                     - Bí thư Đoàn trường            Phó trưởng ban

5-  Ông:  Trần Quốc Tuấn                      - Tổ trưởng                          Thành viên

6-  Ông:  Huỳnh Văn Kiểm                     - Tổ trưởng                          Thành viên

7-  Ông:  Nguyễn Bá Nghiêm                 - Tổ trưởng                          Thành viên

8-  Ông:  Nguyễn Đình Thúc                  - Cán bộ văn phòng              Thành viên

9-  Ông:  Hoàng Văn Bình                      - Cán bộ kế toán                  Thành viên

10-  Bà: Nguyễn Thị Sương                    - Trưởng Ban Văn nghệ         Thành viên

11-  Ông: Lê Văn Thảo                          -  Trưởng Ban TDTT              Thành viên

12-  Mời ông:  Thái Văn Xong                 - Trưởng BLL CGV                Thành viên

13- Mời ông:  Võ Ngọc Hà                      - Nguyên Hiệu trưởng           Thành viên

14-  Mời ông: Bùi Đức Phú                     - Trưởng BLL CHS                 Thành viên

15-  Mời ông: Đinh Văn Gứa                   - Trưởng BLL CHSBT             Thành viên

16-  Mời ông:  Hồ Văn Nghiêm               -Trưởng BĐD-CMHS              Thành viên

17-  Mời ông:  Nguyễn Văn Trương         - Nguyên giáo viên               Thành viên

 

1.2-  Thành lập 6 tiểu ban chức năng giúp Ban tổ chức triển khai thực hiện Lễ kỉ niệm gồm có:

1.2.1-  Tiểu ban khánh tiết:

1-

Trần Quốc Phương

Phó HT

Trưởng tiểu ban

2-

Nguyễn Thị Kim Thanh

Phó HT

Thành viên

3-

Nguyễn Đình Thúc

Cán bộ Văn phòng

Thành viên

4-

Trương Thành Vũ

Bí thư Đoàn TN

Thành viên

5-

Nguyễn Văn Trương

Nguyên Gíao viên

Thành viên

1.2.2-  Tiểu ban truyền thống:

1-

Nguyễn Tấn Tỉnh

Hiệu trưởng

Trưởng tiểu ban

2-

Nguyễn Thị Kim Thanh

Phó HT

Thành viên

3-

Trương Thành Vũ

Bí thư Đoàn TN

Thành viên

4-

Trần Quốc Tuấn

Tổ trưởng

Thành viên

5-

Huỳnh Văn Kiểm

Tổ trưởng

Thành viên

6-

Nguyễn Bá Nghiêm

Tổ trưởng

Thành viên

7-

Võ Ngọc Hà

Nguyên Hiệu trưởng

Thành viên

8-

Thái Văn Xong

Trưởng BLL-CGV

Thành viên

9-

Bùi Đức Phú

Trưởng BLL-CHS

Thành viên

10-

Đinh Văn Gứa

Trưởng BLL-CHSBT

Thành viên

1.2.3-  Tiểu ban phong trào:

1-

Nguyễn Thị Kim Thanh

Phó Hiệu trưởng

Trưởng tiểu ban

2-

Trương Thành Vũ

Bí thư Đoàn TN

Thành viên

3-

Trần Quốc Phương

Phó BT Đoàn TN

Thành viên

4-

Lê Văn Thảo

Trưởng Ban TDTT

Thành viên

5-

Nguyễn Thị Sương

Trưởng Ban VN

Thành viên

 

1.2.4-  Tiểu ban Liên lạc cựu giáo viên và học sinh:

1-

Thái Văn Xong

Trưởng BLL-CGV

Trưởng tiểu ban

2-

Bùi Đức Phú 

Trưởng BLL-CHS

Thành viên

3-

Đinh Văn Gứa

TrưởngBLL-CHVBT

Thành viên

4-

Châu Thị Thúy

Gíao viên

Thành viên

5-

Lê Hồng Kiệt

Gíao viên

Thành viên

 

1.2.5-  Tiểu ban cơ sở vật chất:

1-

Nguyễn Thị Kim Thanh

Phó Hiệu trưởng

Trưởng tiểu ban

2-

Hồ Văn Nghiêm

Trưởng BĐD-CMHS

Thành viên

3-

Bùi Đức Phú

Trưởng BLL-CHS

Thành viên

4-

Đinh Văn Gứa

TrưởngBLL-CHVBT

Thành viên

5-

Nguyễn Đình Thúc

Cán bộ Văn phòng

Thành viên

6-

Hoàng Văn Bình

Kế toán

Thành viên

 

1.2.6-  Tiểu ban cảnh quang môi trường:

1-

Nguyễn Tấn Tỉnh

Hiệu trưởng

Trưởng tiểu ban

2-

Trương Thành Vũ

Bí thư Đoàn TN

Thành viên

3-

Trần Trương Tiến

Bảo vệ

Thành viên

4-

Thái Văn Xong

Trưởng BLL-CGV

Thành viên

5-

Hồ Văn Nghiêm

Trưởng BĐD-CMHS

Thành viên

6-

Bùi Đức Phú

TrưởngBLL-CHS

Thành viên

7-

Nguyễn Văn Trương

Nguyên giáo viên

Thành viên

 

Điều 2: Ban tổ chức lễ xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập Trường trang trọng, ý nghĩa; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống nhà trường đối với cán bộ giáo viên và học sinh; Ban tổ chức lễ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Điều 3: Các bộ phận chức năng liên quan, các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày kí; Quyết định này thay cho Quyết định số 31/QĐ-THPT ngày 03/05/2013 của Hiệu trưởng Trường THPT An Lão./.

 

 

Nơi nhận:

-   Điều 1

-  Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tấn Tỉnh

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ảnh hoạt động

JA slide show

Tìm kiếm

tra_cuu_diem_thi

DIENDAN

tailieuthpt

cong_an_tuyen_sinh

thumb390x290_1459851556_nhung-dieu-can-biet-2016

Liên kết