Get Adobe Flash player

Quyết định thành lập BTC

 

 

 

SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT AN LÃO

Số: 31/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Lão, ngày 03 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban chức năng

Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập Trường THPT An Lão (1985-2015)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT AN LÃO

-   Căn cứ Điều lệ Trường THPT do Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT;

- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác và năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1.1-  Nay thành lập Ban tổ chức Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập Trường THPT An Lão gồm những ông (bà) có tên sau:

1- Ông:   Nguyễn Tấn Tỉnh - Hiệu trưởng Trưởng ban
2- Bà:   Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó HT Phó trưởng ban
3- Bà:   Võ Thị Thu Hà - Bí thư Đoàn trường Phó trưởng ban
4- Ông:   Trần Quốc Tuấn - Tổ trưởng Thành viên
5- Ông:   Huỳnh Văn Kiểm - Tổ trưởng Thành viên
6- Ông:   Nguyễn Bá Nghiêm - Tổ trưởng Thành viên
7- Ông:   Trần Quốc Phương - Thư kí Hội đồng Thành viên
8- Ông:   Nguyễn Đình Thúc - Cán bộ văn phòng Thành viên
9- Ông:   Hoàng Văn Bình - Cán bộ kế toán Thành viên
10- Ông: Trương Thành Vũ - Giáo viên Thành viên
11- Mời ông:   Thái Văn Xong - Nguyên giáo viên Thành viên
12- Mời ông: Võ Ngọc Hà - Nguyên Hiệu trưởng Thành viên
13- Mời ông: Bùi Đức Phú - Trưởng BLL CHS Thành viên
14- Mời ông:   Hồ Văn Nghiêm - Chủ tịch Hội CMHS Thành viên
1.2-  Thành lập 6 tiểu ban chức năng giúp Ban tổ chức triển khai thực hiện Lễ kỉ niệm gồm có:

1.2.1-  Tiểu ban khánh tiết:

1- Nguyễn Tấn Tỉnh Hiệu trưởng Trưởng tiểu ban
2- Nguyễn Thị Kim Thanh Phó HT Thành viên
3- Nguyễn Đình Thúc Cán bộ Văn phòng Thành viên
4- Võ Thị Thu Hà Bí thư Đoàn TN Thành viên
5- Trương Thành Vũ Gíao viên Thành viên

1.2.2-  Tiểu ban truyền thống:

1- Nguyễn Tấn Tỉnh Hiệu trưởng Trưởng tiểu ban
2- Nguyễn Thị Kim Thanh Phó HT Thành viên
3- Võ Thị Thu Hà Bí thư Đoàn TN Thành viên
4- Trần Quốc Tuấn Tổ trưởng Thành viên
5- Huỳnh Văn Kiểm Tổ trưởng Thành viên
6- Nguyễn Bá Nghiêm Tổ trưởng Thành viên
7- Võ Ngọc Hà Nguyên Hiệu trưởng Thành viên
8- Thái Văn Xong Nguyên giáo viên Thành viên
9- Bùi Đức Phú Trưởng BLL-HS Thành viên

1.2.3-  Tiểu ban phong trào:

1- Nguyễn Thị Kim Thanh Phó Hiệu trưởng Trưởng tiểu ban
2- Võ Thị Thu Hà Bí thư Đoàn TN Thành viên
3- Trần Quốc Phương Phó BT Đoàn TN Thành viên
4- Lê Văn Thảo Giáo viên Thành viên

1.2.4-  Tiểu ban Liên lạc cựu giáo viên và học sinh:

1- Thái Văn Xong Cựu giáo viên Trưởng tiểu ban
2- Bùi Đức Phú  Cựu học sinh Thành viên
3- Châu Thị Thúy Gíao viên Thành viên
4- Lê Hồng Kiệt Gíao viên Thành viên

1.2.5-  Tiểu ban cơ sở vật chất:

1- Nguyễn Thị Kim Thanh Phó Hiệu trưởng Trưởng tiểu ban
2- Trương Thành Vũ Giáo viên Thành viên
3- Hồ Văn Nghiêm Chủ tịch Hội CMHS Thành viên
4- Bùi Đức Phú Trưởng ban LL-HS Thành viên
5- Nguyễn Đình Thúc Cán bộ Văn phòng Thành viên
6- Hoàng Văn Bình Kế toán Thành viên

1.2.6-  Tiểu ban cảnh quang môi trường:

1- Nguyễn Tấn Tỉnh Hiệu trưởng Trưởng tiểu ban
2- Võ Thị Thu Hà Bí thư Đoàn TN Thành viên
3- Trần Trương Tiến Bảo vệ Thành viên
4- Thái Văn Xong Nguyên giáo viên Thành viên
5- Hồ Văn Nghiêm Chủ tịch Hội CMHS Thành viên
6- Bùi Đức Phú Trưởng BLL-HS Thành viên

Điều 2: Ban tổ chức lễ xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập Trường trang trọng, ý nghĩa; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống nhà trường đối với cán bộ giáo viên và học sinh; Ban tổ chức lễ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Các bộ phận chức năng liên quan, các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày kí ./.

Nơi nhận:

-   Điều 1

-  Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tấn Tỉnh

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Liên kết