Get Adobe Flash player

Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU - BUỔI SÁNG                            Thực hiện từ ngày: 29/12/2014

THỨ

TIẾT

10A1

10A2

10A3

10A4

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

HAI

1

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

2

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

3

A

H

V

SINH

T

H

A

A

L

S

SINH

A

Đ

Đ

CN

4

A

TIN

V

H

T

L

A

A

S

T

T

A

V

SINH

CD

5

H

TIN

SINH

L

L

A

H

S

A

T

T

SINH

V

S

SINH

BA

1

S

A

A

L

SINH

CD

T

TIN

SINH

H

V

T

A

T

V

2

T

A

TIN

V

Đ

A

T

V

T

CD

V

T

A

T

V

3

T

CN

TIN

V

CN

A

SINH

V

T

Đ

A

L

H

A

T

4

TIN

T

T

CN

A

V

CD

SINH

CN

V

A

V

T

A

T

5

TIN

T

T

A

A

V

CN

SINH

Đ

V

H

V

T

H

Đ

1

V

SINH

H

S

TIN

T

A

A

V

L

CD

H

SINH

Đ

A

2

V

SINH

CN

CD

T

T

A

A

V

T

H

T

V

L

A

3

CN

H

S

A

T

CN

SINH

H

A

T

L

T

V

TIN

S

4

A

V

A

T

V

SINH

CN

T

H

A

A

SINH

TIN

V

L

5

A

V

A

T

V

TIN

H

T

CD

A

A

SINH

CN

V

H

NĂM

1

T

CN

V

A

A

H

T

V

T

CN

TIN

Đ

H

T

SINH

2

T

L

V

A

A

SINH

T

V

T

SINH

Đ

A

T

T

H

3

H

S

A

V

CN

SINH

L

T

A

V

SINH

A

T

SINH

T

4

CN

T

S

V

H

A

SINH

CN

A

V

L

TIN

A

H

T

5

S

T

L

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1

CD

A

CN

T

SINH

V

Đ

L

V

H

V

CN

CD

V

Đ

2

L

CD

Đ

T

SINH

V

L

Đ

V

SINH

V

CD

SINH

V

TIN

3

Đ

L

T

TIN

V

S

V

CD

SINH

A

Đ

V

SINH

CN

A

4

SINH

S

T

TIN

V

Đ

V

CN

SINH

A

SINH

V

L

CD

A

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

1

V

Đ

SINH

H

L

CN

S

T

TIN

L

S

H

L

SINH

V

2

V

A

L

Đ

S

L

TIN

SINH

H

SINH

CN

S

Đ

L

V

3

L

V

CD

SINH

CD

T

V

H

L

CN

T

Đ

A

A

L

4

SINH

V

H

S

H

T

V

L

CN

TIN

T

L

S

A

SINH

5

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

NGLL

 

THỜI KHÓA BIỂU - BUỔI CHIỀU

Thực hiện từ ngày: 29/12/2014

THỨ

TIẾT

10A1

10A2

10A3

10A4

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

HAI

1

 

 

 

 

TD

 

 

QP

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

TD

QP

 

TD

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

QP

TD

 

TD

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

TD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1

 

 

TD

QP

 

 

TD

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

TD

 

 

 

TD

 

 

 

 

 

 

 

QP

3

 

 

 

TD

 

 

QP

 

 

 

 

 

 

 

TD

4

 

 

QP

TD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD

1

 

 

 

 

 

 

 

 

TD

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

TD

QP

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

QP

TD

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD

 

 

 

 

 

NĂM

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD

QP

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QP

TD

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD

 

 

 

SÁU

1

TD

QP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD

 

 

2

TD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD

QP

 

3

 

TD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QP

TD

 

4

QP

TD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD

 

BẢY

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:     - Buổi chiều vào lớp tiết 1 lúc 13h30.

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ảnh hoạt động

JA slide show

Tìm kiếm

tra_cuu_diem_thi

DIENDAN

tailieuthpt

cong_an_tuyen_sinh

thumb390x290_1459851556_nhung-dieu-can-biet-2016

Liên kết